MischaNagel.nl BV

Overzicht van activiteiten Voetzorg+

Voetzorg+ is een opleidings- en informatie- instituut voor medische nascholingen en het overbrengen van actuele medische informatie voor voet-, hand,- huid,- nagelzorgverleners.

De activiteiten van Voetzorg+/ MischaNagel.nl BV bestaan uit het verzorgen van diverse medische (na)scholingen, de opleiding ONCO-Zorg [OVV/OHV}, het uitgeven van een tweemaandelijks vaktijdschrift, publicatie van (e-) boeken, schrijven van internationale publicaties in peer reviewed journals, de organisatie van diverse jaarlijkse thema-congressen in Nederland en Vlaanderen en het geven van presentaties op congressen in binnen- en buitenland.

1 – Medische (na)scholingen

In ontwikkeling is een nascholing over Bacteriën in de Voet-/handzorg praktijk docent Mischa Nagel. Deze presentatie van 3 uur zal in juni eerst in een pilot-vorm worden gegeven. Met de terugkoppeling door de deelnemers zal de eerste versie worden gefinaliseerd.

 • De presentaties: Schimmeldiagnostiek, Wratten Psoriasis, Eczeem, MS de ziekte van Parkinson en Spierdystrofie, Diabetes & Voeten zijn volledig samengesteld door Mischa Nagel.
 • Over Diabetes en Voeten verscheen ook een boek van zijn hand: Diabetes & Voeten i.s.m. het Diabetesfonds.
 • In samenwerking met de universiteit van Gent is de nascholing Diabetes & Voeten tot stand gekomen waarbij voor het eerst een college patiënt gebonden zorg plaatsvond. Vier diabetespatiënten met ernstige voetafwijkingen vertellen hun verhaal. Deelnemers moeten aan de hand van gerichte vragen een profiel schetsen hoe deze problematiek zich zo ver heeft kunnen ontwikkelen dat patiënten nu een amputatie staan te wachten. Doel van dit gesprek is voetzorgverleners inzicht te geven in waar in de zorgketen de communicatie sneller kan en verbeterd kan worden. Op deze manier gaat er minder kostbare tijd verloren en zal het aantal amputaties kunnen teruglopen. Tweede doelstelling is te leren waarom een patiënt zelf het zover laat komen. De deelnemer leert communicatie aan om de patiënt te motiveren verdere hulp te aanvaarden om mensen zo een zorgtraject in te begeleiden.

Cursussen die worden opgenomen in het programma van Voetzorg+ moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Thema moet aansluiten bij de doelgroep en er moet vraag naar deze informatie zijn
 • Samenstelling van de presentatie gebeurt door de docent in overleg met Mischa Nagel.
 • Er moet naslagwerk beschikbaar worden gemaakt aan deelnemers met verwijzing naar wetenschappelijke bronnen.
 • Er moet accreditatie worden toegekend door ProCERT en andere kwaliteitsregisters
 • Er dient een pilot gehouden te worden onder maximaal 30 deelnemers die de nieuwe presentatie na afloop schriftelijk evalueren. De kritieken dienen te worden verwerkt om de presentatie voor de doelgroep te optimaliseren.
 • De presentatie blijft eigendom van de docent. Er is een businessmodel beschikbaar waarbij de docent meedeelt in het succes van de cursus. Elke editie van de cursus wordt geëvalueerd en de resultaten worden gepubliceerd op onze digitale platformen.
 • De laatste 10 minuten van een presentatie is meestal een samenvatting. Deze wordt opgenomen en bij het naslagwerk geplaatst. Deelnemers kunnen deze samenvatting terugzien.

Audits en Keurmerken

 • MischaNagel.nl BV is een door de Vlaamse overheid erkend “KMO” aanbieder van opleidingen. Aan deze erkenning ging in 2019 een zware audit vooraf uitgevoerd door Brand Compliance. Het audit rapport is als bijlage toegevoegd.
 • MischaNagel.nl BV is een CRKBO erkende instelling. Ook aan deze erkenning ging een audit vooraf door CPION. Het audit rapport is bijgevoegd. (Bikkel Capital BV is in 2019 van naam veranderd in MischaNagel.nl BV en als zodanig bij de KvK aangepast).
 • Mischa P.M. Nagel is een bij CRKBO geregistreerd docent.

2. Boeken Auteur

Mischa P.M. Nagel

 • “Schimmels – de stand van zaken”; 4e volledig herziene en uitgebreide editie. januari 2021 (Editie is volledig digitaal) (isbn 978-90-823943-1-4)
 • “Fytofacts” 2017 (isbn 978-90-823943-4-4)
 • “Diabetes & Voeten” 2017
 • “ Ken je feiten” 2017 (isbn 978-90-823943-0-6)

3.Digitale platformen

 • www.voetzorgplus.com
 • FaceBook: Medische Voetzorg/oncologische zorg (9800 volgers) @mischanagel.nl
 • Gesloten groep OVV/OHV
 • LinkedIn Mischa Nagel 7800 LinkedIn contacten. Op LinkedIn bestaat ook de groep Voetzorg+ met 1186 leden.
 • www.oncofoot.com (Patiënten informatie platform voor oncologische voetzorg bij OVV)
 • www.oncohand.com (Patiënten informatie platform voor oncologische handzorg bij OHV)
 • Deze laatste twee websites geven oncologische patiënten informatie over wat zij van een OVV/OHV aan zorg mogen verwachten.

Op deze websites staat ook een zorgkaart met daarop de gegevens van de OHV of OVV zodat patiënten een zorgverlener in de nabijheid van hun verblijf kunnen zoeken. Op deze site staan alleen die OHV/OVV vermeld die elk jaar aan hun nascholing-verplichtingen hebben voldaan zoals overeengekomen met IKNL.

Deze website-teksten zijn nauwkeurig afgestemd met IKNL. OHV en OVVers mogen alleen van deze website gebruik maken om op hun eigen website hun competentie uit te dragen. Dat is zo vastgelegd met IKNL om misleidende informatie te voorkomen.


4. ONCO-Zorg

OHV en OVV zijn vastgelegde merken.

Docenten: Mischa Nagel, Joanneke Bleichrodt, Ninian Sammels, Herman Bruins, Willemien den Hartog, Tracy Anne Shelverton, Hetty Dijkstra, Brigitte de Jong, Karolien van der Scheer, Estelle Smits, David Kopsky.

Medical Advisory board: Professor Mario Lacouture MSCKK NY, Professor Eckhard Haneke (emeritus hoogleraar), Professor Mark Tagoe (Londen), Professor Vincent Sibaud (Toulouse), Professor Hilde Beele (Gent).

IKNL registratie en verwijsgids: In 2019 zijn alle gecertificeerde Oncologisch Voetzorgverleners OVV opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van IKNL en Kanker.nl in 2020 zijn ook de oncologisch handzorgverleners opgenomen in deze digitale gids. Aan de registratie ligt een contract met IKNL ten gronde. Omdat deze gids gebruikt wordt door oncologen en oncologisch verpleegkundigen om oncologische patiënten buiten de muren van het ziekenhuis te kunnen doorverwijzen naar zorgverleners die veilige en effectieve zorg geven, worden aan de contractuele voorwaarden strenge eisen gesteld.

Richtlijnen voor veilige en effectieve oncologische voet- en handzorg: In 2020 is de 3e versie richtlijnen verschenen van onze eigen redactie over veilige hand en voetzorg bij de oncologische patiēnt. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen mede door de input van alle in het veld werkzame OVV/OHV.

Meer informatie over deze opleidingen staan in diverse bijgevoegde documenten.

ONCO-Zorg achtergrond

In 2012 viel het Mischa Nagel op dat er voor kankerpatiënten geen geprotocolleerde zorg bestaat als zij last krijgen van bijwerkingen als gevolg van hun kankerbehandelingen. Niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Samen met 6 specialisten heeft hij in 2012 een curriculum geschreven om deze lacune in de oncologische zorg invulling te geven.

In 2013 zijn de eerste 80 Oncologisch Voetzorgverleners OVV opgeleid. Van 2016 t/m 2019 zijn er klinische evaluaties uitgezet en inmiddels zijn er meer dan 1300 casussen middels speciale software geanalyseerd. De resultaten laten heel duidelijk zien dat de interventie van een OVV een significante bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van een oncologische patiënt. De initiatieven van Mischa Nagel zijn in de oncologische zorg niet onopgemerkt gebleven. Mischa geeft presentaties over deze zorgvorm op vele internationale congressen. In juli 2020 gaf hij een presentatie voor het voltallige management en hoofden van zorg van Oncopole, een van de grootste kankerklinieken in Frankrijk (Universiteit van Toulouse). Zijn visie is opgenomen in The ASCO Post (Amererican Society of Clinical Oncology), Mischa is hoofdauteur van een wetenschappelijk artikel in het peer reviewed journal JAPMA en onlangs (maart 21) werd hij geïnterviewd voor het wetenschappelijk vaktijdschrift van de Nederlandse Vereniging Medische Oncologie.

Mischa geeft in mrt, apr en mei presentaties aan over oncologische voetzorg aan huid en odeemtherapeuten verenigd in de NVLF

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor de opleiding maar ook voor alle andere cursussen is bijeengebracht en grotendeels geschreven door Mischa Nagel maar ook door andere auteurs speciaal voor deze opleiding. Voor ONCO-Zorg is er een complete digitale bibliotheek. Deze wordt nauwkeurig bijgehouden en de OHV en OVV hebben ook na de opleiding altijd toegang tot het nieuwste lesmateriaal

De presentaties

De presentaties zijn eigendom van de docent. De presentatie wordt wel ontwikkeld voor de thema’s die tijdens de les behandeld moeten worden vaak in overleg met Mischa Nagel. Elke docent heeft echter een persoonlijke inbreng wat hij/ zij belangrijk vindt.

Intervisie en delen van informatie

Aan het begin van iedere opleiding worden alle deelnemers in een WhatsApp groep met elkaar samengebracht (uiteraard na toestemming). Dit bevordert de communicatie niet alleen tijdens de opleiding maar zeker ook daarna om b.v. bij eventuele ingrijpende behandelingen steun en advies bij elkaar te zoeken en te vinden.

Deelnemers aan de opleiding OHV/OVV blijven met elkaar verbonden door een gesloten digitale groep. Ze kunnen hier aan elkaar vragen stellen en wij publiceren hier elke keer nieuwe ontwikkelingen in de oncologie die voor deze groep zorgverleners belangrijk is. Deze digitale groep wordt altijd bewaakt door docenten die kijken of de berichten die worden geplaatst geen misleidende informatie bevatten. Voor het plaatsen van foto’s moet toestemming gevraagd zijn door de patiënt en dat moet bij de geplaatste foto vermeld worden.

OVV/ OVH Symposium

Jaarlijks volgen OVV/OHVers een verplichte nascholing zoals dit met IKNL is overeengekomen en vastgelegd. Doordat dit altijd op eenzelfde datum in het jaar plaatsvindt kunnen we iedereen bij elkaar halen en autoriteiten uitnodigen om de scholing te geven. (OVV/OVH Symposium). Soms worden ook aanpalende zorgverleners uitgenodigd om hen kennis te laten maken met het werk van de OVV/OVH en de problemen die oncologie-patiënten ondervinden aan de extremiteiten als gevolg van de behandelingen die zij ondergaan. (In 2020 en 2021 is/ wordt het Symposium vanwege de impact van de Corona pandemie verschoven naar het najaar).

Aansturing van de opleiding OVV/OVH

Twee maal per jaar komen de docenten in vergadering bij elkaar. Besproken worden nieuwe actualiteiten in de oncologie en eventuele aanpassingen die aan de opleiding gedaan moeten worden. De vooraf aan de vergadering plaatsgevonden opleidingen worden besproken m.b.v. de evaluaties en andere terugkoppeling.

Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt

Verder is Mischa Nagel de contactpersoon voor het uitzetten van wetenschappelijke vragen aan de medical advisory board. Zo heeft hij in november 2020 samen met professor Haneke een heel protocol opgesteld voor nagelzorg bij een pseudomonas infectie. Hierbij wordt rekening gehouden dat de doelgroep geen toegang heeft tot het voorschrijven van geneesmiddelen.

Jaarlijks is er officieel overleg met het exameninstituut TCI. Hierbij worden diverse thema’s besproken zoals examens afgenomen in de afgelopen periode, de actualiteit van de vragenbank, indienen van nieuwe vragen, aanwijzingen wat in de opleiding helderder gecommuniceerd moet worden etc.etc. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt. Waar nodig vindt er ad-hoc overleg plaats.

Borging van de kwaliteit van zorg door de OVV/OHV

Zie bijgaand artikel.


5. Het Magazine Voetzorg+.
Het vaktijdschrift.

In april 2020 zijn we gestart met het uitgeven van een eigen vaktijdschrift geheel gericht op medische zorg voor voeten maar in de laatste edities betrekken we er ook handzorg bij. De uitgave is digitaal en verschijnt 6x per jaar. Veel artikelen die gepubliceerd zijn hierin worden later verwerkt als lesmateriaal.

Voor het schrijven van artikelen trekken we gerenommeerde auteurs aan en we berichten uit persberichten over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de voetzorgverlener.

Aandachtsgebieden zijn: Oncologie, Diabetes, Reuma, MS, Parkinson, Huid & Nagel aandoeningen, Ingrediënten, maar ook psychologie. De artikelen worden gecodeerd en gearchiveerd. Abonnees kunnen de artikelen altijd terugvinden. Deelnemers aan de opleiding OVV of OHV ontvangen het tijdschrift een jaar lang gratis. Een overzicht van alle gepubliceerde artikelen vindt u hier. De meest recente editie [#7 april/ mei 2021] vindt u hier.

6. Congressen

Elk jaar organiseren wij de volgende congressen. Hierin wordt meestal een actueel en/ of belanghebbend thema centraal gesteld en vanuit verschillende perspectieven belicht.

Het Voetcongres: Sinds 2007 met elk jaar een gevarieerd programma dat aansluit op de wensen van de doelgroep. Dit is een programma voor Nederland

Dag van de Voet: Sinds 2009 met elk jaar een gevarieerd programma dat aansluit op de wensen van de doelgroep. Dit is een programma voor Vlaanderen

ONCO-Zorg-Symposium [OVV/OVH] (Zie boven)

Een kenmerk van onze congressen is dat er altijd een patiënt aan het woord komt om diens ervaringen met het thema te delen. Het horen over de ervaringen van patiënten in de zorg is één van de belangrijkste manieren voor zorgverleners om over de eigen zorgverlening te reflecteren en deze waar nodig aan te passen.

 

Nieuw: Congres over Voetzorg bij Ouderen. Maart 2021 eerste editie, Dit congres wordt georganiseerd door ProVoet maar geheel door ons verzorg; zowel inhoudelijk als logistiek. ProVoet heeft aangegeven dit congres volgend jaar ook te willen organiseren

ONCO-Soin (en Français)

In 2021 zullen we samen met de universiteit van Toulouse een congres voor Franstalige voetzorgverleners organiseren. Dat zou al in 2020 plaatsvinden maar ging vanwege de gevolgen van de corona epidemie niet door. Het congres zal plaatsvinden in het Oncopole ziekenhuis (Toulouse). Personeel kan daarbij aanwezig zijn de rest van de deelnemers zullen digitaal deelnemen. Professor Sibaud en Mischa Nagel zijn de hoofdsprekers en de voorzitter van de raad van bestuur van Oncopole zal het congres openen.

7. Mischa Nagel