De groeiende populatie ouder wordende mensen vereist goed inzicht in handelen van voetzorgverleners om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden. Voetzorg staat daarbij nog steeds niet centraal terwijl deze vorm van zorg juist een belangrijke bijdrage kan leveren om de mobiliteit voor ouderen te behouden.


DVC-21 is een dag-vullend, live, online en praktijkgericht congres over voetzorg aan de oudere mens.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:

  • Hoe u ouderen in een behandelstoel positioneert en hoe u zelf zonder klachten iemand uit een stoel kunt begeleiden.
  • Veel informatie over hoe u aan mensen met verminderde cognitieve vaardigheden op een veilige manier voetzorg kunt verlenen.
  • Veel mensen verliezen kracht bij het ouder worden. Wat is hiervan de oorzaak en hoe dit kan worden opgevangen.

Praktische informatie.

Datum: 27 november 2021 (10u-16u30; inloop vanaf 8u30)

Locatie: volledig virtueel (live)

Kosten: tot 15 oktober €80,= daarna €90,=! Boeken klik hier.

Accreditatie: ProCERT (6 punten; 2: omgevingsbewust handelen + 4 Voetzorg – Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma)), BVV (20 punten) en in aanvraag bij  Kabiz (Podologen en orthopedisch schoenmakers) V & VN (Verpleegkundigen en thuiszorgverleners) en St. ADAP (podotherapeuten).


De ouder wordende mens

Op 27 november vindt DVC-21 plaats (Dag van de Voet + VoetCongres)  over voetzorg voor ouderen. Voor Mischa Nagel is voetzorg en de ouder wordende mens niet alleen een complex maar ook een dermate belangrijk onderwerp dat het een ‘congres-drieluik’ verdient. Ieder congres staat overigens volledig op zich. Naast ONCO-Zorg en Schimmeldiagnostiek is de oudere voet in 2021/ ’22 dan ook een speerpunt in het curriculum van Voetzorg+.

Een drieluik over voetzorg

Op 27 maart j.l. verzorgden we samen met ProVoet ‘paneel één uit dit drieluik; een congres over voetzorg voor ouderen die wonen in een zorginstelling of die thuiszorg krijgen. Om een beter inzicht te krijgen in de diverse problemen waar voetzorgverleners tegen aan lopen is destijds een enquête uitgezet. De uitkomsten zijn geanalyseerd en de daaruit gedestilleerde probleemstellingen zijn tijdens het congres door twee expertpanels besproken. In de zaal aanwezige deelnemers en ook een aantal ‘kijkers thuis’ kreeg de kans om hun reactie te geven op de besproken problematiek en voorgestelde oplossingen. Ruim 600 voetzorgverleners namen deel aan dit congres. Meer hierover leest u in de rechterkolom op deze pagina Over ‘Paneel 1’ op 27 maart. (Op een smartphone staat deze kolom hieronder, onderaan ‘Praktische informatie’.

De bijeengebrachte informatie, resultaten van diverse enquêtes en het eindartikel zijn samengebracht in een syllabus die alle deelnemers destijds hebben ontvangen maar die ook naar alle beleidsmakers in de ouderenzorg is gestuurd. Dit vormt ‘pilaar 1‘. Wat dit betekent wordt verderop duidelijk.

Voetzorg en ‘lockdown’

In maart 2021, drie weken voor het eerste congres, heeft Mischa Nagel i.s.m. ProVoet een klinische evaluatie geschreven over de status van voeten nadat deze maanden verstoken waren gebleven van professionele zorg. Leden van ProVoet was gevraagd bij het ‘1e consult na lockdown‘ de status van de voet middels een korte evaluatie te beschrijven en op beeld vast te leggen.

Over de meer dan 1300 casussen die werden ingestuurd is een helder en kwantificeerbaar rapport geschreven wat onmiddellijk laat zien wat de ernstige en soms dramatische aanblik is van aangedane voeten en het daarbij gaande lijden. De consequenties zijn voor het eerst zowel in cijfers als in beeld vastgelegd vastgelegd.

Met name het voortgebrachte beeldmateriaal werd door bijna iedereen als bijzonder choquerend ervaren. Daaruit blijkt dat de groep ouderen in onze samenleving het hardste getroffen was door de lockdowns. Meer informatie daarover vindt u verder op deze pagina of door hier te klikken. Dit vormt ‘pilaar 2‘. Ook dat leg ik u hieronder uit.

Het 2e congres op 27 november a.s.

Het tweede paneel van het drieluik* over voetzorg en de oudere mens is DVC-21 wat op 27 november plaatsvindt als virtueel live congres. In dit congres brengen we verschillende thema’s over voetproblemen bij ouderen en de daarbij passende zorg bij elkaar. Ook is maar liefst twee uur ingericht voor een zeer praktijkgerichte presentatie door ergotherapeut Leen Rooms. Zij is als lector ergotherapie verbonden aan de Artevelder Hogeschool in Gent. Deze inbreng is niet alleen relevant voor de vele Vlaamse deelnemers. Het is ook altijd goed te kijken naar hoe ‘de buren’ zorg voor de oudere voet benaderen. ‘Pilaar 3’ wordt gevormd door DVC-21.

*Ieder congres staat op zichzelf; u hoeft dus het eerste congres niet bijgewoond te hebben om aan het tweede congres deel te nemen.

Wetenschappelijk onderzoek naar voetzorg en ouderen

Mischa Nagel zal in zijn inleiding ingaan op de betekenis van dit tweede congres. Na afloop van het eerste congres is er contact gelegd met twee Nederlandse universiteiten om de voetproblematiek rond de oudere voet verder te onderzoeken op een wetenschappelijke manier. Mischa Nagel zal de activiteiten die rondom dit onderzoek plaatsvinden coördineren en begeleiden. In zijn inleiding zal hij dieper ingaan op de structuur van het onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor u als voetzorg-professional om uw positie bij beleidsmakers in de zorg te verstreken! Deelname aan dit congres en de daaraan verbonden inhoudelijke enquêtes is derhalve essentieel voor iedere voetzorgverlener!

Hoezo pilaren?

U heeft in deze inleiding al een aantal keer het woord ‘pilaar‘ kunnen lezen. zien staan. In de bouwkunde zijn dit ‘ondersteuners’. Pilaren ondersteunen gezamenlijk een structuur. De reeds genoemde pilaren vormen ieder een belangrijk deel in de overkoepelende structuur van het wetenschappelijk onderzoek.

Het 3e congres in 2o22

Wij hopen de eerste resultaten van het onderzoek te presenteren als ware het ‘derde paneel van het drieluik’ tijdens het derde congres over voetzorg bij ouderen. Voor deze laatste bijeenkomst zullen alle stakeholders in de ouderenzorg worden uitgenodigd met als doel voetzorg voor ouderen een centrale plaats te geven binnen de zorg met de daarbij horende erkenning. ProVoet heeft reeds te kennen gegeven bij dit derde congres volledig betrokken te willen zijn om zodoende haar leden de nodige tools in handen te geven deze zorg verder te professionaliseren.


Goede voetzorg is belangrijk en verdient meer waardering!

Sinds maart hebben we veel bijgeleerd. Mischa Nagel heeft i.s.m. ProVoet een klinische evaluatie geschreven over hoe voeten eruit zagen toen na de laatste lockdown de schoenen van patiënten open gingen.

“Voetzorg mag in de toekomst nooit meer geschaard worden onder de contactberoepen die gedurende een eventuele toekomstige lockdown worden stilgelegd; het leed wat er door veroorzaakt wordt is immers niet te overzien! Vooral de oudere voet werd ernstig getroffen.”

Mischa Nagel op basis van deze evaluatie

Meer informatie over de resultaten van de enquête en de conclusies en lessen die hieruit getrokken kunnen worden leest u in het boekje ‘Voetverzorging’.
Mischa Nagel heeft dit bijna 60 pagina’s tellende, zeer complete en toegankelijke naslagwerk gratis beschikbaar gemaakt aan alle (voet)zorgverleners en met name hun patiënten. Er is veel tijd en aandacht besteed om deze voor patiënten nuttige en handige informatie bondig en begrijpelijk te presenteren met veel achtergrondinformatie en nuttige tips. Het doel van dit boekje is klachten voorkomen door inzicht te krijgen in het belang van voetzorg.
Klik op deze link om uw boekje te lezen (downloaden en printen kan ook). U ontvangt daarna een beveiligde link om met uw patiënten te delen.
Het boekje is in augustus uitgegeven als ‘consumenten editie’ als bijlage bij het Magazine Voetzorg+.

Cover van het boekje voetverzorging